هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع) اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

آئین نامه آموزشی

الف )هدفهای شاخه فنی و حرفهای:

1- اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی، شناسایی و تقویت شایستگی های تربیتی ، فضائل اخلاقی ، بینش

سیاسی و اجتماعی دانش آموزان برای دستیابی به زندگی مناسب؛

2- شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای کسب توانمندیها و مهارتهای لازم

و هدایت آنان به سمت اشتغال مفید؛

3- ایجاد آمادگی نسبی دانش آموزان برای اشتغال و ادامه تحصیل در رشته های علمی کاربردی

 

ب )  واحدهای درسی و طول مدت تحصیل: 

ماده 3 آموزش دوره دوم متوسطه، سالی واحدی و دارای ویژگیهای زیر است : -

الف- فرآیند آموزش هر درس به طور پیوسته، در طول سال تحصیلی انجام میشود. آموزش بعضی از درسهای

شاخه فنی و حرفهای در طول یک نوبت ) اول یا دوم ( به صورت مستقل اراله و ارزشیابی میشود، مشروط بر

آنکه برنامه این قبیل درسها به صورت زوج و در دو نوبت متوالی تنظیم شود. در شاخه کاردانش، آموزش

برخی از استانداردهای مهارتی) درسهای مهارتی( در طول سال تحصیلی به پایان میرسد و ارزشیابی آن تا یک

ماه پس از پایان آموزش یا حداکثر تا پایان آن نوبت انجام میشود.

ب- محتوا، ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدل گیری، براساس تعداد واحدهای آن درس مشخص

میشود.

ج- ارزشیابی هر یک از درسهای دوره دوم متوسطه مستقل است و قبولی یا مردودی در هر درس تاثیری بر

سایر درسها ندارد.

ماده 4 مدت دوره آموزش در دوره دوم متوسطه 3 سال و تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای اتمام این -

دوره و اخذ دیپلم، حداق 36 واحد است.

تبصره 1 -هر واحد درس نظری در طول سال تحصیلی، معادل یکساعت آموزش در هفته است. ساعت آموزش

هر واحد درس عملی، معادل 5 /1 تا  4 برابر ساعت آموزش یک واحد درس نظری، قابل افزایش است.

ماده 5 - از اول مهرماه هر سال تا آخر شهریورماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب میشود. دوره آموزش از

اول مهرماه هر سال آغاز و تا پایان خردادماه سال بعد ادامه می یابد و امتحانات پایانی نوبت دوم در خردادماه

برگزار می شود.

درس کارآموزی در شاخه فنی و حرفه ای و درس کارورزی در شاخه کاردانش از تابستان پایه یازدهم  

تا پایان سال تحصیلی پایه دوازدهم، بر اساس شیوه نامه ابلاغی معاونت آموزش متوسطه ، ارائه و اجرا میشود.

ماده 6 در هر سال تحصیلی تمام واحدهای درسی هر پایه، برابر جداول مربوط، به دانش آموز ارائه میشود.  

تبصره 1 درسهای پایه دهم پیش نیاز، درسهای پایه های یازدهم و دوازدهم، محسوب نمیشود. برخی از  

درسها، در پایه یازدهم ، پیش نیاز پایه دوازدهم میباشد.

تبصره 2 چنانچه درسهای باقیمانده از پایه یازدهم پیش نیاز درسهای پایه دوازدهم باشد، دانش آموزان پایه  

دوازدهم باید این درسها را با رعایت ضوابط پیش نیاز، به همراه سایر درسهای پایه دوازدهم، برابر مقررات و

حداکثر تا سقف 37 واحد انتخاب کنند.

تبصره 3 دانش آموز پایه دوازدهم که قبلاً از درس پیش نیاز نمره نصاب قبولی )در رشته های شاخه نظری  

حداقل نمره 7 و در رشته های شاخه فنی و حرفه ای برابر مقررات مربوط( کسب کرده باشد، مجاز به انتخاب

درسهای پیش نیاز و اصلی به صورت همزمان، یا درسهای اصلی مقدم بر درسهای پیش نیاز، خواهد بود.

تبصره 4 چنانچه درسهای باقیمانده از پایه یازدهم پیش نیاز درسهای پایه دوازدهم نباشد، انتخاب این درس - -

ها به دوره تابستانی)شهریورماه( سال دوازدهم موکول میشود.

تبصره 5 دانش آموزان پایه دوازدهم روزانه که در پایه یازدهم موفق به کسب حداقل نمره 7 در درسهای -

پیش نیاز نشده اند یا به دلیل انطباق نداشتن ساعات ارائه درسهای پیش نیاز و اصلی در برنامه هفتگی مدارس،

امکان انتخاب درسهای پایه یازدهم را نداشته اند و تشکیل کلاس در فرصتهای دیگر نیز برای آنان مقدور

نیست، میتوانند با موافقت شورای مدرسه و رعایت سایر ضوابط، از جمله سقف واحدهای مجاز، آن دسته از

درسهای پایه یازدهم را که پیش نیاز دروس پایه دوازدهم هستند، انتخاب کرده و در امتحانات نوبت اول و دوم

آن درسها شرکت کنند. در این صورت نمرات پایانی هر نوبت به عنوان نمرات مستمر آن نوبت نیز منظور و

همانند سایر درسها، برابر ماده 45 ، اعلام نتیجه خواهد شد.

ماده 6 چنانچه پس از برگزاری امتحانات خردادماه، تعدادی از دانش آموزان، در یک یا چند ماده درسی، شرایط

قبولی را کسب نکنند، دوره تابستانی با رعایت موارد زیر برای آنان برگزار خواهد شد. شیوه نامه اجرایی این

ماده از سوی وزارت آموزش وپرورش تدوین و ابلاغ میشود.

تبصره 1 برنامه - آموزشی در این دوره به مدت 6 هفته است و امتحانات این دوره، در نوبت شهریورماه برگزار

میشود.

- تبصره 2 دانش آموزان دوره تابستانی مجاز خواهند بود حداکثر 35 واحد از درسهای باقیمانده )حداکثر 10

واحد به صورت حضوری و مابقی به صورت غیر حضوری(  را انتخاب کنند. در انتخاب واحدهای حضوری،

اولویت با درسهایی است که دانش آموزان قبلاً آنها را انتخاب نکرده اند. انتخاب همزمان درسهای پیش نیاز و

اصلی )دروس پایه بالاتر( برای دانش آموزان پایه دوازدهم در دوره تابستانی )شهریورماه( با رعایت سایر شرایط

و ضوابط بلامانع است.

تبصره 3 ساعات آموزش هفتگی درسهای نظری و عملی در دوره تابستانی 3 برابر ساعات آموزش هفتگی آن -

درسها در طول سال تحصیلی، است.

تبصره 4 دوره تابستانی، حتی المقدور در مدارس مربوط، تشکی خواهد شد و برگزاری آن به صورت متمرکز -

و با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی ادارات آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه در یک یا چند مدرسه بلامانع

است.

تبصره 5 دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در درسهایی که نمره قبولی کسب نکرده اند، میتوانند

بدون شرکت در کلاسهای دوره تابستانی در امتحانات پایانی این دوره که در شهریورماه برگزار میشود،

شرکت کنند.

تبصره 6 اراله خوشه درسهای شایستگی های فنی و غیرفنی، در شاخه فنی و حرفهای و استاندارد مهارت -

)درسهای مهارتی( در شاخه کاردانش در دوره تابستانی پایه دوازدهم، به صورت حضوری مجاز نیست، لیکن

با توجه به ماهیت این درسها، ادارات آموزش و پرورش مناطق میتوانند براساس ضوابطی که از سوی وزارت

آموزش و پرورش اعلام میشود، برای دانش آموزان، دوره فشرده تقویتی تشکیل دهند.

ماده 8 دانش آموزان پایه یازدهم میتوانند درسهای باقیمانده از پایه های دهم و یازدهم را در دوره تابستانی  

پایه یازدهم انتخاب کرده و در آزمون دروس مربوط شرکت کنند.

ماده 9 دانش آموزان پایه دوازدهم چنانچه در پایان سال تحصیلی)شهریورماه( موفق به گذراندن برخی از -

درسهای دوره متوسطه نشوند، میتوانند حداکثر 35 واحد از درسهای باقیمانده را به صورت غیر حضوری

انتخاب و در امتحانات دی ماه شرکت کنند.

تبصره 1 چنانچه این قبیل دانش آموزان بخواهند در امتحانات دی ماه همان سال مدارس روزانه شرکت کنند، در  

فاصله زمانی موضوع این ماده از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود و طول سال تحصیلی برای آنان تا

پایان دیماه سال بعد قابل افزایش است.

تبصره 2 دانش آموزان مشمول این ماده می توانند بلافاصله پس از دوره تابستانی با رعایت مقررات، در مدارس  

بزرگسالان یا آموزش از راه دور ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.

تبصره 3 چنانچه دانش آموزان موضوع این ماده، پس از شرکت در امتحانات دی ماه، موفق به گذراندن برخی  

درسها نشده باشند، مجاز به ادامه تحصیل در مدارس روزانه نیستند. در این صورت میتوانند برابر مقررات در

مدارس بزرگسالان، مدارس آموزش ازراه دور یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام کرده و ادامه تحصی دهند.

تبصره 4 در شاخه فنی و حرفه ای، دوره بزرگسالان و داوطلب آزاد، امتحانات طبق ضوابطی که از سوی -

معاونت آموزش متوسطه ابلاغ میشود، صرفاً برای آن عده از دانش آموزانی که شرایط تحصیل در دوره روزانه

را از دست داده اند، برگزار میشود.

ماده 10 دانش آموزانی که در درس یا درس هایی نمره قبولی کسب کرده باشند، مجدداً نمی توانند آن درس یا  

درسها را انتخاب کنند.

ماده 11 ساعات حضور دانش آموزان در برنامه های آموزشی و پرورشی شاخه نظری در هر هفته حداقل   35

ساعت است و دانش آموزان موظفند در فاصله زمانی شروع تا پایان برنامه آموزش روزانه، در مدرسه حضور

داشته باشند.

تبصره 1 ساعات برنامه هفتگی دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش بر اساس برنامه مصوب هر –

رشته حداکثر تا 40 ساعت خواهد بود.

تبصره 2 برنامه هفتگی مدارس برای هر روز حداق 6 ساعت و حداکثر 8 ساعت تنظیم میشود. -

ماده 12 حضور مرتّب و منظم دانش آموزان در مدرسه و کلاس درس، در تمام ایام سال تحصیلی که مدرسه  

رسماً دایر میباشد، الزامی است. با دانش آموزان غایب، برابر مقررات انضباطی مندرج در آییننامه اجرایی

مدارس، رفتار خواهد شد.

تبصره در شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای، دانش آموزانی که حسب مورد، برابر شیوه نامه های ابلاغی، از -

سوی مدیران مدارس، برای مهارت آموزی، کارورزی و کارآموزی به مراکز خارج از مدرسه معرفی میشوند،

ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

ماده 13 رسیدگی به موارد خاص آموزشی و پرورشی دانش آموزان، برابر مصوبات شورای عالی آموزش و  

پرورش خواهد بود.

ماده 14 دانش آموزان با نیازهای ویژه از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف اند، در این صورت  

نمره بخش نظری آنان به عنوان نمره این درس، منظور خواهد شد.