هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع) اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

وظایف پشتیبان آموزشی

شرح وظایف  دبیر راهنما و مشاور تحصیلی :

 1. تهیه و تنظیم تقویم اجرایی جهت انجام امورمربوط به دبیر راهنما و مشاور تحصیلی  .
 2. تمهید مقدمات و ایجاد امکانات لازم جهت اجرای سیاستهای آموزشی و استقرار نظام یاددهی و یادگیری از طرح تعالی هنرستان .
 3. برنامه ریزی به منظور افزایش آگاهی کارکنان مدرسه ، اولیاء و دانش آموزان از برنامه ها و سیاستهای آموزشی و تحصیلی و فراهم نمودن زمینه ی مشارکت فعال آنها.
 4. ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره درسی به دانش آموزان برای طرح ریزی آینده تحصیلی خود با استفاده از روش ها و ابزارهای مناسب .
 5. کمک و همکاری با معاونت آموزشی ومدیریت هنرستان در جهت اجرا و فعال نمودن دبیر راهنمای پایه های تحصیلی .
 6. کمک و همکاری با معاونت آموزشی و مدیریت هنرستان در جهت تشکیل گروه علمی هنرجویان در هر کلاس و آموزش آنها در جهت کمک به دبیران و هنرآموزان و اجرای سیاستهای آموزشی هنرستان در کلاسهای درس .
 7. کمک و همکاری با معاونت آموزشی و مدیریت هنرستان در جهت اجرای همیار معلم توسط هنرآموزان و دبیران محترم در کلاسهای درس .
 8. کمک و همکاری با معاونت آموزشی و مدیریت هنرستان در جهت اجرای طرح درس روزانه و سالانه توسط دبیران و هنرآموزان و پیگیری اجرای آن توسط گروه علمی هر کلاس و پایه .
 9. کمک و همکاری با معاونت آموزشی و مدیریت هنرستان در جهت ارتقاء سطح آموزشی و علمی با استفاده از فناوریهای نوین مواد و رسانه های آموزشی و ابزارهای موجود .
 10. کمک و همکاری با معاونت آموزشی و مدیریت هنرستان در جهت نظارت کامل بر کلاسهای درس و روند رشد تحصیلی هنرجویان و کشف و بر طرف کردن علل عدم رشد تحصیلی در هنرستان .
 11. کمک و همکاری با معاونت آموزشی و مدیریت هنرستان در جهت ارتباط با دبیران و هنرآموزان در روند تدریس در طی سال و کمک به رفع مشکلات احتمالی آموزشی و رفتاری آنها .
 12. همکاری وایجاد تعامل با سایر معاونین و کارکنان مدرسه جهت اجرای صحیح وظایف آنان و بهبود امور و افزایش بهره وری در مدرسه .
 13. همکاری و مشارکت با سایر کارکنان ، دانش آموزان و اولیای آنان در بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
 14. همکاری با دیگر معاونین هنرستان درجهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه بر اساس ضوابط و مقررات .
 15. حضور فعال در مدرسه در کلیه اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی .
 16. شرکت در جلسات شورای دبیران وانجمن اولیاو مربیان وسایر جلسات متشکله در هنرستان بر حسب مورد.
 17. شرکت در جلسات معاونین و شورای اداری مدرسه هفته ای یکبار بعد از ساعت رسمی هنرستان .
 18. کمک و همکاری در اجرای امتحانات و آزمونهای برنامه ریزی شده در طول سال تحصیلی .
 19. مراقبت و نظارت بر فعالیت ها و رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح ، خارج از کلاس .
 20. پاسخگویی به والدین ، دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین به مدرسه در راستای تکریم ارباب رجوع .
 21. کمک و مساعدت و همکاری با دیگر دبیران راهنمای پایه در زمینه آموزشی و درسی .
 22. تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های انجام شده برابر وظایف محوله جهت ارائه به مدیر مدرسه .
 23. انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .