هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای باقرالعلوم (ع) اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

برنامه امتحانات و آزمونها

  • برنامه امتحانات وآزمونها

مراحل آزمون

روز

تاریخ ارائه لیست نمرات به دفتر

شروع پودمان بعد

پودمان اول

شنبه تا سه شنبه

11/8/98  لغایت 14/8/98

14/8/98

پودمان دوم

شنبه تا سه شنبه

23/9/98  لغایت  26/9/98

28/10/98

نوبت اول وافتاده های پودمان 1 و 2

شنبه تا پنجشنبه

تاریخ امتحانات نوبت اول و افتادها

7/10/98 لغایت 26/10/98

تاریخ  ارائه لیست نمرات به دفتر 30/10/98

28/10/98

پودمان سوم

شنبه تا سه شنبه

3/12/98  لغایت 6/12/98

3/12/98

پودمان چهارم

دوشنبه تا پنجشنبه

25/1/99  لغایت 28/1/99

30/1/99

پودمان پنجم

شنبه تا دوشنبه

27/2/99  لغایت 29/2/99

-----

و نوبت دوم و  افتاده های پودمان 3و4و5

پنجشنبه  تا سه شنبه

1/3/ 99  لغایت 27/3/99

تاریخ ارائه لیست نمرات به دفتر31/3/99

-----